Skip to content

Ainavu tūre “Mitrājs un putni”  7. maijā Lubāna mitrāja Grīvu salā

Ziņas

Par projektu

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir atjaunot divus lielus mitrāju kompleksus un ekosistēmu funkcijas trīs Natura 2000 teritorijās Latvijā un Lietuvā. 

Projekta uzdevumi

  1. Atjaunot hidroloģisko režīmu (790 ha: 160 ha LV un 630 ha LT), kas radītu labvēlīgus apstākļus ES nozīmes biotopu un sugu saglabāšanai un apsaimniekošanai.
  2. Atjaunot ES nozīmes biotopus (palieņu zālājus, kaļķainus zāļu purvus, pārejas purvus un slīkšņas, minerālvielām bagātus avotus un avoksnājus, sugām bagātas ganības un ganītas pļavas) kopumā 1080 ha platībā.
  3. Izveidot ilgtermiņa ganību apsaimniekošanas sistēmu visās atjaunotajās teritorijās (1324 ha).
  4. Biotopu atjaunošanas rezultātā, uzlabot un atjaunot ķikutam, ormanītim, sarkanvēdera ugunskrupim un lielajam tritonam piemērotās ligzdošanas un barošanās vietas.
  5. Demonstrēt pilnībā funkcionējošu dabisko ekosistēmu nozīmi uzņēmējdarbībā trīs dažādās Natura 2000 teritorijās.
  6. Izmēģināt un iegūt zināšanas par dažādu ganību režīmu ietekmi uz mērķa sugām un biotopiem un dalīties ar šīm zināšanām boreālā un ES līmenī.
  7. Veicināt ekstensīvo noganīšanu kā efektīvu un ilgtspējīgu dabas aizsardzības modeli Natura 2000 teritorijās.
  8. Attīstīt projekta teritorijas kā dabas tūrisma galamērķus un dažādot Natura 2000 teritoriju izmantošanu.
  9. Paaugstināt izpratni par Natura 2000 nozīmi un vērtībām, sniedzot ieguldījumu reģionālā līmenī.

Projekta teritorijas

Sitas un Pededzes paliene

Sitas un Pededzes paliene

Lubāna mitrājs

Lubāna mitrājs

Baltoji Voke mitrāju komplekss

Baltoji Voke mitrāju komplekss

Projekta partneri

Latvijas Dabas fonds (LV)

Latvijas Dabas fonds (LV)

Baltijas Vides forums (LT)

Baltijas Vides forums (LT)

Frīdrihs, SIA «FRIEDRICH HAASE»

Frīdrihs, SIA «FRIEDRICH HAASE»

Jurijs, SIA “Sita Nature park”

Jurijs, SIA “Sita Nature park”

Ivars, SIA”Tīravoti”

Ivars, SIA”Tīravoti”

Mareks, SIA “M.M.P Vest”

Mareks, SIA “M.M.P Vest”

Valdas, Pievu Pauksciai

Valdas, Pievu Pauksciai

Aktivitātes

A

A Sagatavošanās aktivitātes

A.1. Sagatavošanās dzīvotņu atjaunošanai: apsaimniekošanas un atjaunošanas plānu izstrāde

 Aktivitātes mērķis ir sagatavoties atjaunošanas darbu veikšanai, izstrādājot hidroloģiskā režīma atjaunošanas projektus un tehniskos plānus Baltoji voke mitrājam Lietuvā un Grīvu salai Latvijā. Aktivitātes ietvaros sagatavos arī apsaimniekošanas plānu Baltoji voke mitrājam. Šie plāni kalpo par pamatu tālākai dzīvotņu un sugām labvēlīgu apstākļu atjaunošanai. Aktivitāte ir procesā.

 A.2. Replikācijas stratēģijas un komunikācijas stratēģijas izstrāde

 Replikācijas stratēģijas galvenais mērķis ir atbalstīt projekta dabas atjaunošanas un uzkrāto zināšanu tālāku nodošanu, pieredzes apmaiņu un sinerģijas ar citiem projektiem un sektoriem. Replikācijas stratēģija sastāvēs no novērtējuma par replikācijas potenciālu bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai, izmantojot ganīšanu; esošo šķēršļu ganību apsaimniekošanai analīzes; lauksamnieku vajadzību aptaujas; pārneses uz citām nozarēm potenciāla novērtējuma un piemērotāko pārneses kanālu identificēšanas, kā arī plāna kā projekta laikā pārbaudītās ganību apsaimniekošanas metodes pārnes uz citā ES dalībvalstīm. Aktivitāte ir procesā.

 Komunikācijas stratēģijas izstrādes rezultātā ir izveidots materiāls ar skaidru projekta misiju, galvenajiem komunikācijas mērķiem, detalizētu mērķa grupu un projekta galveno vēstījumu aprakstu, kā arī laika grafiku ar projekta komunikācijas aktivitātēm un vizuālo identitāti. Komunikācijas stratēģijas izstrāde, kā arī vizuālās identitātes izstrāde ir pabeigta.

Komunikācijas stratēģija lejupielādējama šeit. Vizuālā identitāte lejuplādējama šeit. 

Kontakti

Projekts “LIFE MarshMeadows: Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā”

Projekta vadītāja: Laura Zvingule, Latvijas dabas fonds
E-pasts: laura.zvingule@ldf.lv
Telefons: +37167830999
Adrese: Blaumaņa iela 32-8, Rīga LV 1007

Projektu finansē

Finansētāju logo